Bæredygtighed

Den grønne dagsorden er blevet et central fokus for en lang række virksomheder og ikke mindst i byggeprojekter. Derfor er det også afgørende at have styr på jeres processer for at kunne integrere bæredygtighedsinitiativerne og samtidig leve op til fx BR18, DGNB, Svanemærket byggeri og andre relevante standarder.

Hos Refine Consulting hjælper vi gerne med at få etableret den rette proces, der både tager højde for klimaet og den økonomiske bundlinje. Her på siden kan du læse mere om, hvordan vi understøtter etablering af det nødvendige bæredygtighedsfokus i netop jeres virksomhed.

Klimaregnskab og bæredygtigheds­strategier

Som virksomhed har I måske et ønske om at udarbejde en bæredygtighedsstrategi, der nøje definerer jeres vision, målsætninger og tilgang til bæredygtighed. En bæredygtighedsstrategi fungerer som et retningsgivende redskab, der er med til at sætte rammerne for jeres bæredygtighedsinitiativer, men også integrerer dem i jeres overordnede forretningsstrategi.

En bæredygtighedsstrategi er en dynamisk plan, der løbende tilpasses og forfiner sig i takt med jeres virksomheds udvikling og de skiftende krav i det omgivende samfund og miljø.

En bæredygtighedsstrategi danner grundlag for jeres forpligtelse til at minimere virksomhedens miljøpåvirkning, styrke social retfærdighed og fremme økonomisk stabilitet.

Ved at fastlægge klare mål og politikker forpligter man sig til at integrere bæredygtighedsprincipper på tværs af alle sine operationer, fra forsyningskæden til produktionen og fra drift til medarbejderengagement.

Fordele ved en ambitiøs bæredygtighedsstrategi

Mange virksomheder oplever i disse år, at der er stor positiv omtale og opfattelse af deres arbejde med bæredygtighed og ESG-rapportering. Derfor kan der også være en lang række afledte positive effekter af det arbejde, som I lægger i en grundig rapportering.

 • Ansvarligt og bæredygtigt forretningsgrundlag
  Integrerer både økonomiske, miljømæssige og sociale faktorer.
 • Styrket omdømme og tillid
  Opbygger tillid blandt kunder, investorer og i det bredere samfund.
 • Fremme af innovation og kreativitet
  Motiverer til udvikling af nye, ressourcebesparende og miljøvenlige løsninger og forretningsmodeller.
 • Reduktion af omkostninger på langt sigt
  Mindsker sårbarheden over for fremtidige miljømæssige og sociale risici og reguleringer.
 • Stabil vækstplatform
  Skaber en solid base for vækst, der gavner både virksomheden og samfundet.

ESG-strategi og rapportering

ESG-rapportering understøtter jeres bæredygtighedsstrategi ved at dokumentere handling bag ordene. Denne proces hjælper med at evaluere miljømæssige, sociale og styringsmæssige praksisser, identificere forbedringsområder, og demonstrere ansvarlighed og gennemsigtighed over for interessenter.

Det styrker virksomhedens omdømme og viser engagement i bæredygtig udvikling. ESG-strategien er en løbende proces, hvor vi i samarbejde over tid tilpasser ESG-rapportering til jeres virksomhedens udvikling og bidrager til en stærkere konkurrenceposition ved at fremme positiv forandring.

Hos Refine Consulting hjælper vi en række virksomheder med både at udarbejde den grundlæggende ESG-strategi samt den årlige ESG Rapportering.

Men vi hjælper også med et andet centralt punkt for succes: Vi klæder jer på til at implementere de nye tiltag overfor jeres medarbejdere og værdikæder.

Samlet procesplanlægning for ESG Rapportering

5
1

Opstart

Afstemning af ambitionsniveau

5
2

Dobbelt væsentlighedsanalyse

GAP analyse

5
3

Dataindsamling & analyse

Indsamling, behandling og visualisering af data

5
4

Kommunikation

Udarbejdelse af kommunikationsstrategi

i 5
5

Samlet rapportering

Nå i mål med jeres arbejde

Udarbejdelse af reduktionsstrategi

En reduktionsstrategi udgør det næste naturlige skridt i implementeringen af en bæredygtighedsstrategi. Når virksomheden har fastlagt sine bæredygtighedsmål gennem en omhyggelig strategi og har vurderet sin nuværende præstation gennem ESG-rapportering, er det afgørende at implementere specifikke tiltag til reduktion af jeres negative miljømæssige og sociale påvirkninger samt en mulig forbedring af jeres styringspraksis.

Jeres reduktionsstrategi fokuserer på at identificere og adressere konkrete udfordringer og muligheder i forhold til bæredygtighed. Dette kan omfatte initiativer såsom reduktion af CO2-udledninger, affaldsminimering, forbedring af arbejdsforholdene, eller styrkelse af måden i bruger jeres bestyrelse.

En effektiv reduktionsstrategi kræver en systematisk tilgang, der involverer alle niveauer af organisationen. Det er vigtigt at etablere klare mål og tidsfrister for at sikre fremdrift og opretholde motivationen. Desuden er det afgørende at indsamle data og foretage løbende evalueringer for at måle effektiviteten af implementerede tiltag og identificere eventuelle områder, der kræver yderligere opmærksomhed eller justeringer.

Få en aktiv rådgiver

I tætteste samarbejde med jer, laver vi en målrettet reduktionsstrategi, så I både kan høste fordele af at påvirke miljøet mindst muligt og samtidig tage et aktivt socialt ansvar ud fra jeres ambitionsniveau og målsætning. 

Dette kan omfatte:

 • omkostningsbesparelser
 • risikominimering ved fremtidige miljømæssige udfordringer
 • omstruktureringer i organisationen
 • større socialt – og lokalt ansvar

Disse tiltag og mange flere hjælper vi jer med fra start til slut – og vi sidder altid klar til at rådgive jer.

Klimadata i tilbudsgivning

En effektiv tilbudsproces er afgørende for at overleve i byggebranchen, og især miljømæssige hensyn er blevet en vigtig parameter. Det er vigtigt at præsentere disse forhold overfor bygherren for at demonstrere sine kompetencer, og inkludering af CO2e-data kan forstærke dette. Ved at integrere CO2e-data i tilbuddene opnår man muligheden for en mere holistisk vurdering af projekter, hvilket kan lede til mere bæredygtige og miljøvenlige løsninger.

Vores tilgang indebærer en grundig analyse af CO2-data for de materialer, som jeres virksomhed typisk anvender. Vi automatiserer beregningerne for at lette arbejdsbyrden for tilbudsafdelingen og sikrer samtidig kvaliteten og troværdigheden af CO2-informationen ved at anvende velverificerede kilder såsom produkt EPD’er og anerkendte databaser.

Resultatet er en klar og forståelig kommunikation om CO2-estimater, som hjælper jeres virksomhed med at præsentere troværdige data for jeres kunder. Vi udarbejder desuden tilbudsbilag og dokumenter, der detaljeret fremlægger tallene og beregningernes rammer og forudsætninger, så I kan levere pålidelige data på alle jeres byggeprojekter.

Bæredygtig procesmodel som overholder lovgivning og standarder

Bæredygtighed er et centralt fokus i mange byggeprojekter. Derfor er det afgørende at have styr på processen for på bedst mulig vis, at kunne integrere og optimere bæredygtighedsinitiativer. En veldefineret proces er med til at sikre overholdelse af lovgivning og standarder for bæredygtighed i henhold til f.eks. BR18, Den frivillige bæredygtighedsklasse, Svanemærket byggeri, DGNB samt andre relevante standarder.

Hos Refine Consulting forstår vi vigtigheden af at benytte den rette proces. Derfor tilbyder vi en skarp procesmodel, skræddersyet til virksomheder, der stræber efter at implementere bæredygtighedsinitiativer i overensstemmelse med krav og standarder i deres byggeprojekter. Vi samarbejder tæt med jer for at forstå jeres specifikke behov og udfordringer og udvikler derefter en løsning, der passer til jeres unikke kontekst.

Vi hjælper jer også i implementeringsfasen, så vi sikrer, at den nødvendige infrastruktur er på plads, og at jeres medarbejderne er klædt på til at følge de nye bæredygtighedsprocesser. Derudover tilbyder vi løbende støtte og evaluering for at sikre, at de implementerede tiltag opretholder den ønskede effektivitet og overholder gældende krav og standarder for bæredygtighed.

Nysgerrig på mere?

Find mere inspiration på bloggen

Hos Refine deler vi løbende vores tanker om aktuelle emner og konkrete cases. Vi håber det kan give dig inspiration til din udvikling.

Inddragende forretningsudvikling

Vi forfiner og nytænker måder at arbejde på, der frigør potentialet for den enkelte såvel som organisationen.
Succesfuld implementering er konsekvensen af inddragende og fremsynet forretningsudvikling.

Vores samarbejde bygger på dybe relationer, der etableres og udvikles over tid.

Citat: Rasmus Steen Malmstrøm,
Ledelsesrådgiver

Ta’ fat på os

Vi er altid klar på en drøftelse af jeres ambitioner. Fang os på en sms eller mail.

+45 25 35 00 01

info@refineconsulting.dk